ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง
Prof.Taninee Sahakitrungruang M.D.