รศ.พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน
Assoc.Prof.Boosba Vivatvakin, MD, DTM&H
วท.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
Certificate in Pediatric Gastroenterology (Goethe U, Germany)
Certificate in Pediatric Gastroenterology Birmingham UK)
Certificate in Pediatric Gastroenterology Birmingham UK)
Vivatvakin B, Mahayosnond A, Theamboonlers A, Steenhout PG, Conus NJ. Effect of a whey-predominant starter formula containing LCPUFAs and oligosaccharides (FOS/GOS) on gastrointestinal comfort in infants. Asia Pac J Clin Nutr. 2010;19(4):473-80.


Deerojanawong J, Peongsujarit D, Vivatvakin B, Prapphal N. Incidence and risk factors of upper gastrointestinal bleeding in mechanically ventilated children. Pediatr Crit Care Med. 2009 Jan;10(1):91-5. PubMed PMID: 19057446.


Vivatvakin B, Kowitdamrong E. Randomized control trial of live Lactobacillus acidophilus plus Bifidobacterium infantis in treatment of infantile acute watery diarrhea. J Med Assoc Thai. 2006 Sep;89 Suppl 3:S126-33. PubMed PMID: 17718278.


Vivatvakin B, Theamboonlers A, Semakachorn N, Wongsawadi L. Prevalence of CagA and VacA genotype of Helicobacter pylori in Thai children. J Med Assoc Thai. 2004 Nov;87(11):1327-31. PubMed PMID: 15825708.


Vivatvakin B, Buachum V. Effect of carob bean on gastric emptying time in Thai infants. Asia Pac J Clin Nutr. 2003;12(2):193-7. PubMed PMID: 12810410.


Yimyaem P, Chongsrisawat V, Vivatvakin B, Wisedopas N. Gastrointestinal manifestations of cow's milk protein allergy during the first year of life. J Med Assoc Thai. 2003 Feb;86(2):116-23. PubMed PMID: 12678148.


Chongsrisawat V, Vivatvakin B, Suwangool P, Vajragupta L, Poovorawan Y. Non-cirrhotic portal fibrosis associated with pulmonary arteriovenous communication and pulmonary arterial hypertension. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1998 Mar;29(1):76-9. PubMed PMID: 9740273.


Chongsrisawat V, Jantaradsamee P, Vivatvakin B, Pongpaew P, Poovorawan Y. Alpha 1-antitrypsin phenotype of children with liver diseases in Thailand. Asian Pac J Allergy Immunol. 1998 Mar;16(1):27-30. PubMed PMID: 9681126.


Vivatvakin B, Jongpipatvanich S, Harikul S, Eksaengri P, Lortholary O. Control study of oral rehydration solution (ORS)/ORS + dioctahedral smectite inhospitalized Thai infants with acute secretory diarrhea. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1992 Sep;23(3):414-9.