รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
Assoc.Prof.Chitsanu Pancharoen, MD
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
Bunupuradah T, Ananworanich J, Pancharoen C, Petoumenos K, Prasitsuebsai W, Wongngam W, Ubolyam S, Sriheara C, Lange J, Phanuphak P, Puthanakit T. Randomized study of intradermal compared to intramuscular hepatitis B vaccination in HIV-infected children without severe immunosuppression. Vaccine. 2011 Feb 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21329776.


Bunupuradah T, Kosalaraksa P, Puthanakit T, Mengthaisong T, Wongsabut J, Lumbiganon P, Phanuphak P, Burger D, Pancharoen C, Ananworanich J; HIV-NAT 077 Study Team. Monoboosted lopinavir/ritonavir as simplified second-line maintenance therapy in virologically suppressed children. AIDS. 2011 Jan 28;25(3):315-23. PubMed PMID: 21157298.


Taweesith W, Puthanakit T, Kowitdamrong E, Bunupuradah T, Wongngam W, Phasomsap C, Apornpong T, Bouko C, Pancharoen C. The Immunogenicity and Safety of Live Attenuated Varicella-Zoster Virus Vaccine in Human Immunodeficiency Virus-infected Children. Pediatr Infect Dis J. 2010 Oct 22. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20975615.


Chokephaibulkit K, Sirivichayakul C, Thisyakorn U, Sabchareon A, Pancharoen C, Bouckenooghe A, Gailhardou S, Boaz M, Feroldi E. Safety and immunogenicity of a single administration of live-attenuated Japanese encephalitis vaccine in previously primed 2- to 5-year-olds and naive 12- to 24-month-olds: multicenter randomized controlled trial. Pediatr Infect Dis J. 2010 Dec;29(12):1111-7. PubMed PMID: 20856164.


Chow SN, Soon R, Park JS, Pancharoen C, Qiao YL, Basu P, Ngan HY. Knowledge, attitudes, and communication around human papillomavirus (HPV) vaccination amongst urban Asian mothers and physicians. Vaccine. 2010 May 14;28(22):3809-17. Epub 2010 Mar 26. PubMed PMID: 20347631.


Pancharoen C, Mekmullica J, Thisyakorn U, Kasempimolporn S, Wilde H, Herzog C. Reduced-dose intradermal vaccination against hepatitis A with an aluminum-free vaccine is immunogenic and can lower costs. Clin Infect Dis. 2005 Nov 15;41(10):1537-40. Epub 2005 Oct 13. PubMed PMID: 16231271.


Pancharoen C, Nuchprayoon I, Thisyakorn U, Chokephaibulkit K, Veerakul G, Punpanich W, Kanjanapongkul S, Mekmullica J, Wongsawat J, Bowonkiratikachorn P, Hongsiriwon S, Thanarattanakorn P, Kosalaraksa P, Wiangnon S, Saerejittima A, Kochavate S. Hospital-based epidemiologic survey of malignancies in children infected with human immunodeficiency virus in Thailand. Pediatr Infect Dis J. 2005 Oct;24(10):923-4. PubMed PMID: 16220094.


Pancharoen C, Ananworanich J, Thisyakorn U. Immunization for persons infected with human immunodeficiency virus. Curr HIV Res. 2004 Oct;2(4):293-9. Review. PubMed PMID: 15544450.