ผศ.ดร.พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.ดร.พญ.สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์
Assist.Prof.Suvaporn Anugulruengkitt, MD PhD
พ.บ.
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
วท.ด.เวชศาสตร์คลินิก