ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.นพ.สันติ ปุณณหิตานนท์
Assist.Porf.Santi Punnahitanon, MD
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
Certificate in Neonatology (USA)
Thaithumyanon P, Limpongsanurak S, Praisuwanna P, Punnahitanon S. Perinatal effects of amphetamine and heroin use during pregnancy on the mother and infant. J Med Assoc Thai. 2005 Nov;88(11):1506-13. PubMed PMID: 16471094.


Thaithumyanon P, Thisyakorn U, Limpongsanurak S, Chaithongwongwatthana S, Punnahitanon S, Ubolyam S, Phanuphak P, Ruxrungtham K, Virutamasen P. Intrapartum and neonatal zidovudine treatment in reduction of perinatal HIV-1 transmission in Bangkok. J Med Assoc Thai. 2001 Sep;84(9):1229-34. PubMed PMID: 11800293.