อ.พญ.ธนินี จิตรศิลป์ฉายากุล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.ธนินี จิตรศิลป์ฉายากุล