อ.พญ.พีรพร พงศ์ศุภะมงคล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.พีรพร พงศ์ศุภะมงคล
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์