อ.พญ.ภัทรียา ยศธแสนย์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.ภัทรียา ยศธแสนย์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์