อ.นพ.วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.นพ. วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ
Wiroj Pongpunlert, MD
วท.บ.
พ.บ.
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
Bunyaratavej K, Pongpunlert W, Jongwutiwes S, Likitnukul S. Spinal gnathostomiasis resembling an intrinsic cord tumor/myelitis in a 4-year-old boy. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2008 Sep;39(5):800-3. PubMed PMID: 19058570.


Bunyaratavej K, Desudchit T, Pongpunlert W. Holocord intramedullary abscess due to dermal sinus in a 2-month-old child successfully treated with limited myelotomy and aspiration. Case report. J Neurosurg. 2006 Apr;104(4 Suppl):269-74. PubMed PMID: 16619639.


Likitnukul S, Prapphal N, Pongpunlert W, Kingwatanakul P, Poovorawan Y. Dual infection: dengue hemorrhagic fever with unusual manifestations and mycoplasma pneumonia in a child. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2004 Jun;35(2):399-402. PubMed PMID: 15691145.


Pancharoen C, Pongpunlert W, Likitnukul S, Thisyakorn U. Post-operative meningitis caused by drug-resistant Streptococcus pneumoniae: two case reports. Scand J Infect Dis. 2004;36(5):380-1. PubMed PMID: 15287384.


Shotelersuk V, Tosukhowong P, Chotivitayatarakorn P, Pongpunlert W. A Thai boy with hereditary enzymopenic methemoglobinemia type II. J Med Assoc Thai. 2000 Nov;83(11):1380-6. PubMed PMID: 11215870.


Poovorawan Y, Pongpunlert W, Theamboonlers A, Vimolgej L, Chumdermpadetsuk S, Vandepapeliere P, Safary A. Randomized, single-blind comparison of the immunogenicity and reactogenicity of 20 micrograms and 10 micrograms doses of hepatitis B vaccine in adolescents. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1993 Jun;24(2):255-9. PubMed PMID: 8266226.


Poovorawan Y, Pongpunlert W, Chumdermpadetsuk S, Sakulramrung R, Israsena S. The prevalence of hepatitis C virus antibodies among high risk groups in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1991 Mar;22(1):133-4. PubMed PMID: 1658945.


Poovorawan Y, Sanpavat S, Pongpunlert W, Chumdermpadetsuk S, Sentrakul P, Chitinand S, Sakulramrung R, Tannirundorn Y. Comparison of a recombinant DNA hepatitis B vaccine alone or in combination with hepatitis B immune globulin for the prevention of perinatal acquisition of hepatitis B carriage. Vaccine. 1990 Mar;8 Suppl:S56-9; discussion S60-2. PubMed PMID: 2139286.


Poovorawan Y, Sanpavat S, Pongpunlert W, Chumdermpadetsuk S, Sentrakul P, Safary A. Protective efficacy of a recombinant DNA hepatitis B vaccine in neonates of HBe antigen-positive mothers. JAMA. 1989 Jun 9;261(22):3278-81. PubMed PMID: 2523981.