อ.พญ.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์
Tanitnun Paprad, MD
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วว. กุมารเวชศาสตร์
วว. กุมารเวชศาสตร์ระบบประสาทวิทยา