ผศ.ดร.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลผศ.ดร.พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล
Assist.Prof.Chonnikant Visuthranukul, MD PhD
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โภชนาการณ์
พ.บ. (เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
Certificate fellowship in pediatric Nutrition , Baylor College of Medecine, Hoston,USA
Certificate fellowship in Intestinal Microbiome. Baylor College of Medicine, Hoston,USA