อ.นพ.ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.นพ.ศิรวุฒ ตรีภัทรชยากร
Sirawut Trepatchayakorn, M.D.