อ.นพ.เขมชาติ พงศานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.นพ.เขมชาติ พงศานนท์
Khemmachart pongsanon, MD
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ