การสื่อสารสำหรับผู้ที่มารับบริการวัคซีน

การสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนในประเด็นสำคัญต่างๆ เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการควรให้ความสนใจ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลที่ผู้รับบริการสามารถแสวงหาได้ กอปรกับการร้องเรียนและฟ้องร้องในวงการแพทย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน

commu16.pdf (553 downloads)