การสื่อสารสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง

ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีในการสื่อสารกับผู้ป่วยเรื้อรังแต่ละโรค มีหลักการที่คล้ายคลึงกัน บรรยากาศทั่วไปของการสื่อสารควรมีลักษณะเป็นกันเอง เต็มไปด้วยความเข้าใจ ความเห็นใจ และพร้อมที่จะให้กำลังใจกับผู้ป่วยและครอบครัว

commu20.pdf (655 downloads)