การสื่อสารในห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก

การสื่อสารกับผู้ที่มารับบริการที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกมีหลักการเช่นเดียวกับการสื่อสารทางการแพทย์ทั่วไป แต่ผู้ให้บริการมักมีเวลาจำกัดในการสื่อสารกับผู้มารับบริการ จึงต้องใช้เทคนิคการสื่อสารในหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ?

commu06.pdf (836 downloads)