งานด้านบริการวิชาการ

ในด้านงานบริการทางวิชาการ นับเป็นพันธกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของภาคภาควิชาฯ โดยมุ่งหวังให้งานบริการวิชาการครอบคลุมกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด ทั้งในระดับนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และประชาชนทั่วไป จึงจัดให้มีกิจกรรมที่คลอบคลุมกลุ่มประชากรดังกล่าวให้มากที่สุด ได้แก่

  1. การจัดอบรมระยะสั้นเป็นประจำในเดือนสิงหาคม ทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ศิษย์เก่า และกุมารแพทย์ที่ทำงานในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศได้มีโอกาสทบทวนองค์ความรู้ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าทางกุมารเวชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
  2. จัดอบรม Pediatric Advanced life Support (PAL) ให้แก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเป็นประจำทุกปี
  3. จัดอบรม communication skill โดยศูนย์ทักษะการสื่อสารทางการแพทย์  จัดอบรมทักษะในการสื่อสารทางการแพทย์ให้แก่บุคคลากรทั้งในและนอกภาควิชาฯทุกปี
  4. จัดโครงการต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ โครงการ Chula Kids’ club
    งานบริการทางการแพทย์

คณาจารย์ของภาควิชา ทุกท่านต้องบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งงานบริการทางการแพทย์พิเศษอื่นๆเมื่อได้รับการร้องขอ เช่น การออกหน่วยตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสถานที่ การจัดการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี จัดให้บริการตรวจและให้คำแนะนำเนื่องในวาระพิเศษต่าง ๆ เช่น 12 สค., 5 ธค. เป็นต้น