ติดต่อภาควิชา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กทม.
10330

 

โทรศัพท์: (662) 2564951
แฟกซ์: (662) 2564911
http://ped.md.chula.ac.th