ผู้ได้รับรางวัลจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอกราบแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ดังนี้

รางวัลกุมารแพทย์อาวุโสดีเด่น ประจำปีพ.ศ.2564
1. รศ.พญ.สุมาลี ศรีวัฒนา
2. รศ.พญ.รัชนี เซ็นศิริวัฒนา
3. ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
4. รศ.นพ.อำพล สูอำพัน
5. รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล
6. รศ.นพ.ปัญญา เสกสรรค์
รางวัล Outstanding Pediatrician of the Year
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
รางวัลกุมารแพทย์ดีเด่น ด้านวิชาการ/วิจัย
ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์