หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจุฬา

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2557
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2558
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2559
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2561
 </br>
 </br>
คู่มือการทำงานของแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561
คู่มือการทำงานของแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (2109 downloads)