สังคมสงเคราะห์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (สังคมสงเคราะห์) P7
ชื่อ-สกุลนางสาว สุรางคณา คงเพชร
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : สังคมสงเคราะห์ ตึก สก.10
โทรศัพท์ :02-256-4910