สาขาประสาทวิทยา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ชื่อ-สกุลนางสาว ณัฐชานันท์ เนื่องรัสมี
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ประสาทวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-5275
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อ-สกุลนางสาว ปริญาภา เทียมระกิจ
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : ประสาทวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-5275