สาขาภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา

ตำแหน่งพยาบาล
ชื่อ-สกุลนาง ฐานียา ทองแก้ว
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา
โทรศัพท์ :02-256-4933