เจ้าหน้าที่ฝายวิจัย

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อ-สกุลนางสาว พัชรียาวรรณ ศรีเหมือน
สังกัด:สภากาชาดไทย
หน่วย : โรคติดเชื้อ
โทรศัพท์ :02-256-4930