โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

ตำแหน่งเจ้าหน้าบริการงานแพทย์ (นักเทคนิคการแพทย์) P7
ชื่อ-สกุลนางสาว จันทนา หาญฤชากร
สังกัด:คณะแพทยศาสตร์
หน่วย : โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
โทรศัพท์ :02-256-5278