ข่าวสารยอดนิยม

รับโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ พระราชพัชรมานิต(ชยสาโร ภิกขุ) 3 มกราคม 2563

รับโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ พระราชพัชรมานิต(ชยสาโร ภิกขุ) แห่งอาศรมชนะมาร อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึกสก. ชั้น 10 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ https://www.youtube.com/watch?v=_KvAe31WORg

ความรู้สู่ประชาชน

วัยอนุบาล… ปรับตัวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

เด็กวัยอนุบาลเป็นวัยสำคัญที่ต้องมีการปรับตัวเข้าสู่สังคมใหม่ที่แตกต่างจากบ้าน ต้องแยกห่างจากพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูไปพบกับสถานที่ใหม่ เพื่อนวัยเดียวกัน และคุณครู เด็กจะนำทักษะและประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านการเรียนรู้จากบ้านซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็กมาปรับตัวให้สามารถทำกิจกรรมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเล่นกับเพื่อนอย่างมีกติกา มีระเบียบวินัยภายใต้กรอบหรือกฎของโรงเรียนได้ในที่สุด

เล่านิทานรากฐานสู่การเป็นนักอ่าน

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการที่ลูกน้อยสามารถนับ 1-10 พูด ก-ฮ หรือท่อง A B C ได้มากกว่าความสามารถในการเข้าใจภาษาและสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการตามวัยของลูกน้อยหรือสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

ลูกน้อยกินยาก-กินน้อย… กับหนทางแก้ไข

ปัญหาการกินที่พบบ่อยในเด็กอายุ 1-3 ปีคือ กินยากเลือกอาหาร จู้จี้กับการกิน ไม่ยอมลองอาหารชนิดใหม่ หรือไม่กินอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้ พบได้บ่อยประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กวัยนี้และ พบบ่อยในเด็กที่มีพื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก และมักมีปัญหาเรื่องสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับพ่อแม่ซึ่งปัญหาการกินนี้จะค่อยๆ ดี...

STAY CONNECTED

2,692FansLike

เลี้ยงลูกน้อยอย่างเข้าใจวัยอนุบาล

โรคติดเชื้อ-วัคซีน

นิวโมคอคคัส

ชื้อนิวโมคอคคัส (Streptococcus pneumoniae) ก่อให้เกิดโรคได้บ่อยทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ? เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหูชั้นกลางและโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลัน โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคปอดอักเสบ และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ? เชื้อแบคทีเรียนี้ติดสีกรัมบวก มีลักษณะทรงกลมและอยู่เป็นคู่ มีรูปร่างเป็น lancet มีแค็ปซูลหุ้ม ซึ่งความแตกต่างของโพลีแซ็คคาไรด์บนแค็ปซูลทำให้จำแนกเชื้อออกได้เป็น 90 ซีโรทัยพ์และ 42 ซีโรกรุ๊ป?

มินนิงโกคอคคัส

เชื้อมินนิงโกคอคคัสเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรียรองจากเชื้อนิวโมคอคคัส เชื้อฮิบ และเชื้อซัลโมเนล่า6,7? ส่วนใหญ่พบในผู้ป่วยที่แข็งแรงดีมาก่อน? ผู้ที่ขาด terminal complement component (C5-C9) หรือผู้ที่ไม่มีม้าม มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อที่รุนแรง

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยขวบปีแรก

นมแม่แน่อย่างไร

นมแม่มีคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน เหมาะสำหรับเลี้ยงทารกและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นทุนสมองสำหรับลูกน้อยเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาด้านสติปัญญาต่อไป

เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ วัยเตาะแตะ

อุบัติเหตุเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

อุบัติเหตุทำ ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตได้ ในชั่วพริบตาเดียวโดยเฉพาะหากเกิดขึ้นกับเด็กแล้วย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว

“กลุ่มเพื่อนคุณฝน” บริจาคหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"กลุ่มเพื่อนคุณฝน" บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 40 กล่อง ให้แก่บุคลากรภาควิชา/ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ และ นพ.วุทธิชาติ กมลวิศิษฎ์ เป็นผู้รับบริจาค เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563  

รับมือกับ “ไวรัสโคโรนา” อย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก (Update 28 Feb 2020)

  ใบคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงาน          

รับโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ พระราชพัชรมานิต(ชยสาโร ภิกขุ) 3 มกราคม 2563

รับโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ พระราชพัชรมานิต(ชยสาโร ภิกขุ) แห่งอาศรมชนะมาร อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึกสก. ชั้น 10 โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ https://www.youtube.com/watch?v=_KvAe31WORg

อาจาริยมิตต์ ประจำปี 2561

  วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562: 11.00 น.: ห้องประชุม ยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธาน มอบโล่รางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และ รศ.ดร.นพ.วิชิต สุพรศิลป์ชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล อาจาริยมิตต์ ประจำปี 2561 รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน...