เลี้ยงลูกน้อยอย่างเข้าใจวัยอนุบาล

No posts to display

MOST COMMENTED

การให้การปรึกษา

ความหมายของการให้การปรึกษา (counseling) คือ กระบวนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาต่างๆ โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้การปรึกษา (counselor) และผู้รับการปรึกษา (counselee, client) ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา และใช้ศักยภาพของตนในการคิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

HOT NEWS