โรคติดเชื้อ-วัคซีน

MOST COMMENTED

การให้ความรู้ทางการแพทย์

การให้สุขศึกษามักมุ่งเน้นที่เนื้อหาความรู้เป็นสำคัญ โดยไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ในแง่ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมมากนัก โดยทั่วไปจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ฟังได้ ซึ่งแตกต่างจากการฝึกอบรมที่ใช้ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง

HOT NEWS