รศ.พญ.สุชีรา ฉัตรเพริดพราย

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุล รศ.พญ.สุชีรา ฉัตรเพริดพราย
Assoc.Prof.Susheera Chatrproedprai, MD
พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วท.ม. (กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
M Sc (Community Paediatrics, Institute of child health, UCL, UK)
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา