ศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ


รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายปริญญาบัณฑิต
ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ
Prof.Weerasak Chonchaiya, MD
พ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ว.ว.  กุมารเวชศาสตร์
 วว. กุมารเวชศาสตร์ พัฒนาการและพฤติกรรม
Certificate in Neurotherapeutics (Medical Investigation of Neurodevelopmental Disorders (M.I.N.D.) Institute, University of California at Davis, Sacramento, CA, USA)
Certificate in Developmental and Behavioral Pediatrics (UCDavis M.I.N.D. Institute, Sacramento, CA, and Center for Human Growth and Development, University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA)
Chonchaiya W, Au J, Schneider A, Hessl D, Harris SW, Laird M, Mu Y, Tassone F, Nguyen DV, Hagerman RJ. Increased prevalence of seizures in boys who were probands with the FMR1 premutation and co-morbid autism spectrum disorder. Hum Genet. 2011 Oct 15. [Epub ahead of print] PMID:22001913.

Chonchaiya W, Nuntnarumit P, Pruksananonda C. Comparison of television viewing between children with autism spectrum disorder and controls. Acta Paediatr. 2011 Jan 18. doi: 10.1111/j.1651-2227.2011.02166.x. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 21244489.

Chonchaiya W, Tassone F, Ashwood P, Hessl D, Schneider A, Campos L, Nguyen DV, Hagerman RJ. Autoimmune disease in mothers with the FMR1 premutation is associated with seizures in their children with fragile X syndrome. Hum Genet. 2010 Nov;128(5):539-48. Epub 2010 Sep 1. PubMed PMID: 20809278; PubMed Central PMCID: PMC2955238.

Utari A, Chonchaiya W, Rivera SM, Schneider A, Hagerman RJ, Faradz SM, Ethell IM, Nguyen DV. Side effects of minocycline treatment in patients with fragile X syndrome and exploration of outcome measures. Am J Intellect Dev Disabil. 2010 Sep;115(5):433-43. PubMed PMID: 20687826

Chonchaiya W, Nguyen DV, Au J, Campos L, Berry-Kravis EM, Lohse K, Mu Y, Utari A, Hervey C, Wang L, Sorensen P, Cook K, Gane L, Tassone F, Hagerman RJ. Clinical involvement in daughters of men with fragile X-associated tremor ataxia syndrome. Clin Genet. 2010 Jul;78(1):38-46. Epub 2010 Apr 14. PubMed PMID: 20497189.

Chonchaiya W, Utari A, Pereira GM, Tassone F, Hessl D, Hagerman RJ. Broad clinical involvement in a family affected by the fragile X premutation. J Dev Behav Pediatr. 2009 Dec;30(6):544-51. PubMed PMID: 19996900; PubMed Central PMCID: PMC2822648.

Chonchaiya W, Schneider A, Hagerman RJ. Fragile X: a family of disorders. Adv Pediatr. 2009;56:165-86. Review. PubMed PMID: 19968948; PubMed Central PMCID: PMC2921504

Chonchaiya W, Pruksananonda C. Television viewing associates with delayed language development. Acta Paediatr. 2008 Jul;97(7):977-82. Epub 2008 May 2. PubMed PMID: 18460044.