อ.พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล
Pon Trairatvorakul, MD
BฺMedSC (วท.บ. )
MBBS (พ.บ. )
อ.ว. กุมารเวชศาสตร์
Dip.Amer.Board of Pediatrics

Dip.Amer.Subspecialty

Board of Developmental Behavioral
Pediatrics M.S. in Clinical and Translational Research. University of Cincinnati,USA