อ.พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์แพทย์
ชื่อ-สกุลอ.พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง
Kanhatai Chiengtong, M.D.
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์
ว.ว. กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็ง