รศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.นพ.ทายาท ดีสุดจิต
Assoc.Prof.Tayard Deesudchit, MD
พ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อ.ว.  กุมารเวชศาสตร์
Diplomate, American Board of Pediatrics
Diplomate, American Board of Psychiatry and Neurology
Diplomate, American Board Clinical Neurophysiology
Srikijvilaikul T, Deesudchit T. Cerebellar hemorrhage after supratentorial surgery for treatment of epilepsy: report of two cases. J Med Assoc Thai. 2007 Jun;90(6):1221-4. PubMed PMID: 17624222.


Srikijvilaikul T, Locharernkul C, Deesudchit T, Tuchinda L, Lerdlum S, Tepmongkol S, Shoungshotti S. The first invasive EEG monitoring for surgical treatment of epilepsy in Thailand. J Med Assoc Thai. 2006 Apr;89(4):527-32. PubMed PMID: 16696401.


Locharernkul C, Kanchanatawan B, Bunyaratavej K, Srikijvilaikul T, Deesudchit T, Tepmongkol S, Lertlum S, Tuchinda L, Shoungshotti C, Ounpak P. Quality of life after successful epilepsy surgery: evaluation by occupational achievement and income acquisition. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S207-13. PubMed PMID: 16623030.