รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ชื่อ-สกุลรศ.พญ.นวลจันทร์  ปราบพาล
Assoc.Prof.Nuanchan  Prapphal, MD