MOST COMMENTED

การสื่อสารสำหรับผู้ป่วยหอบหืด

ทักษะการสื่อสารที่ดีจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอันจะทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหอบหืดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในโรคหอบหืด ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และมีความมั่นใจในการควบคุมอาการของตน

HOT NEWS