การแจ้งข่าวร้าย

การแจ้งข่าวร้ายทางการแพทย์เป็นเรื่องที่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รู้สึกลำบากใจเมื่อต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากการขาดศาสตร์และทักษะในการสื่อสาร อีกทั้งมีความรู้สึกไม่อยากรับรู้และตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่างๆ ของผู้รับทราบข่าวร้ายซึ่งยากต่อการจัดการ

commu01.pdf (1686 downloads)