MOST COMMENTED

การสื่อสารเรื่องวัคซีน

การพูดคุยเกี่ยวกับวัคซีนในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการวัคซีนควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลที่ผู้รับบริการวัคซีนสามารถแสวงหาได้โดยง่าย กอปรกับการร้องเรียนและฟ้องร้องในวงการแพทย์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน

HOT NEWS