Ebook Cupa2021 แยกบท

ลำดับชื่อหัวข้อLink Download
0คำนำ Download
1Comprehensive Loving Care for Neglected Children : A Team Based Approach
การดูแลเด็กที่ถูกทอดทิ้งอย่ำงครบวงจร โดยกำรทำงานเป็นทีม
Download
2Food Allergy Management in Child Care Center and School: Practical Guidelines Download
3Drug Allergy Download
4Chronic abdominal pain in children Download
5Online learning for school-age children under the new normal Download
6Pediatric Urinary Tract Infection: Diagnosis Download
7Pediatric urinary tract infection: management Download
8Pediatric urinary tract infection: drug-resistant urinary tract infection Download
9การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะเด็กในมุมมองทางศัลยกรรม Download
10รังสีวินิจฉัยโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็ก Download
11Sirolimus in Klippel-Trenaunay syndrome Download
12ภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดในเด็ก Download
13Rehabilitation Management in Patients with Klippel-Trenaunay syndrome Download
14การเข้าวัยสาวที่อายุเท่าใดถือว่าก่อนวัยอันควร Download
15ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย Download
16ภาวะแทรกซ้อนของการให้อาหารทางหลอดเลือดดำที่บ้านและระยะยาวในเด็ก Download
17Achieving Team Care Delivery for Patients with Inborn Errors of Metabolism Download
18การประเมินทางระบบประสาทพัฒนาการ Neurodevelopmental evaluation Download
19Coronavirus Disease (COVID-19) Download
20Hemophilia: Challenging of joint and home care Download
21บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียและครอบครัวแบบองค์รวม Download
22เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น Download
23หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในหอผู้ป่วยวิกฤต (The Role of Multidisciplinary team in PICU management) Download
24ระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต Rapid Response System Download
25การนำระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤตมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก Download
26หลักการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อหลอดคอที่บ้าน (Principle of pediatric tracheostomy home care) Download
27ภาวะแทรกซ้อนและการแก้ไขภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเด็กที่ใสท่อหลอดคอ Download
28Respiratory home care: Interprofessional home care Download
29 How to Care Home Tracheostomy with Normal Brain by Physical Therapy Download
30การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพด้านภาษาและการพูด Download
31โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด: ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกันหลังทารกเกิด Download
32โรคธาลัสซีเมีย Download
33การรักษาโรคโลหิตจางธาลัซซีเมียนอกจากการให้เลือด Download
34มะเร็งโลหิตวิทยาในวัยรุ่น Download
35การดูแลแบบประคับประคองสำหรับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งในวัยรุ่น Download
36การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเด็กที่มีโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด Download
37Managing Children with Joint Pain: How to Improve Outcomes Download
38Rehabilitation in Pediatric Patients with Chronic Joint Pain Download
39อาหารกับโรคฟันผุ (Diet and dental caries) Download
40พฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพฟันและช่องปากที่พบได้บ่อย Download
41โรคฟันผุและการป้องกันในเด็ก Download
42วัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+): สุขภาพและการดูแลรักษา Download
43เพศหลากหลายในวัยรุ่น (LGBTQ youth) Download
44Literacy March: from Speech Delay to Learning Disorders Download
45Index Download
46Test DOI พฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพฟันและช่องปากที่พบได้บ่อย Download