หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทางมี 2 ประเภทคือ
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์เฉพาะทางของ
แพทยสภา (ว.ว.กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง) จำนวน 11 สาขา ได้แก่

– กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
– กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
– กุมารเวชศาสตร์โรคไต
– กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
– กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา
– กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาท
– กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
– กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด
– กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
– กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
– กุมารเวชศาสตร์สาขาพัฒนาการและการเจริญเติบโต
– กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนัง
– กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ