หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทางมี 2 ประเภทคือ
หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์เฉพาะทางของแพทยสภา (ว.ว.กุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง) จำนวน 11 สาขา ได้แก่

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ (หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก)
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
กุมารเวชศาสตร์โรคไต
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์โรคระบบประสาท
กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด (คู่มือแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาทารกแรกเกิด)
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ (หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก)
กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารเวชศาสตร์โรคผิวหนัง
กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ